THEMA 1

VERTROUWEN WAARMAKEN

Zij die voor het pensioenfonds verantwoordelijkheid dragen maken het in hen gestelde vertrouwen waar. Dat blijkt vooral uit adequaat bestuur, verantwoord beleggingsbeleid en zorgvuldig risico management.

Meer info

THEMA 2

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Het bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pensioenregeling.

Meer info

THEMA 3

INTEGER HANDELEN

Het bestuur bevordert een cultuur van integriteit en compliance.

Meer info

THEMA 4

KWALITEIT NASTREVEN

Het fonds stelt hoge kwaliteitseisen, voert daar beleid op en is een ‘lerende organisatie’.

Meer info

THEMA 5

ZORGVULDIG BENOEMEN

Het fonds handelt zorgvuldig bij (her) benoeming en ontslag, en zorgt voor geschiktheid, complementariteit en diversiteit in de samenstelling van de organen van het fonds.

Meer info

THEMA 6

GEPAST BELONEN

Het fonds voert een verantwoord en beheerst beloningsbeleid, gericht op kwaliteit, continuïteit en consistentie.

Meer info

THEMA 7

TOEZICHT HOUDEN EN INSPRAAK WAARBORGEN

Het fonds waarborgt intern toezicht op de kwaliteit en integriteit van de bedrijfsvoering.

Meer info

THEMA 8

TRANSPARANTIE BEVORDEREN

Het fonds streeft openheid na, communiceert over missie, strategie en risico’s en legt verantwoording af over gevoerd beleid.

Meer info

OVER ONS

De Code Pensioenfondsen 2018 is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. De Code Pensioenfondsen uit 2014 is op aanbeveling van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen bondiger geworden en anders gestructureerd. Doel is om de Code beter bruikbaar te maken.

De Code draait om de drie functies van ‘goed pensioenfondsbestuur’: besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen. De Code Pensioenfondsen 2018 is op 3 oktober 2018 in de Staatscourant gepubliceerd.

De Code Pensioenfondsen bevat veel normen die gaan over gedrag en cultuur. Een beperkter aantal normen gaat over de manier van rapporteren over onderdelen uit de Code Pensioenfondsen.

De nieuwe onderdelen zijn te vinden in:

  • Norm 39 waarin de benoeming en ontslag leden verantwoordingsorgaan specifieker is gemaakt. Waarbij geldt dat als artikel 115 lid 6 van de Pensioenwet onverkort wordt toegepast geen afwijking van de Code hoeft te worden gerapporteerd.
  • Norm 33 waarin een stappenplan wordt gevraagd waar het gaat om het bevorderen van diversiteit in het pensioenfondsbestuur.
  • Norm 47 waar het gaat om de rapportage van het intern toezicht over de naleving en toepassing van de Code Pensioenfondsen.

Ook is de bepaling over de tweejaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur onder begeleiding van een derde partij veranderd in een driejaarlijkse (norm 28). En voor het verantwoordingsorgaan is een zelfevaluatie voorgeschreven die met enige regelmaat zal plaatsvinden (norm 30).

In de bijlage bij de Code Pensioenfondsen zijn de schema’s verder uitgebreid rond besluiten over profielen, voordrachten en benoemingen. Een nieuw onderdeel over de betrokkenheid van het intern toezicht bij benoeming en ontslag van het verantwoordingsorgaan kan bijzondere aandacht vragen bij de toepassing of bij de rapportage over de afwijking.