OVER ONS

De Code Pensioenfondsen is opgesteld na een oproep van de minister van Sociale Zaken in het kader van de totstandkoming van de wet Versterking bestuur pensioenfondsen. De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code opgesteld, waarin normen geformuleerd zijn voor ‘goed pensioenfondsbestuur’.

Het huidig tijdgewricht vereist vanuit het maatschappelijk belang van het pensioenfonds dat het functioneren van het bestuur meer aandacht krijgt. Het streven naar optimalisering van de kwaliteit van het pensioenfondsbestuur moet door pensioenfondsen inzichtelijker worden gemaakt. De commissie  gaat dit jaarlijks monitoren. De Code komt voor pensioenfondsen in de plaats van de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, die de Stichting van de Arbeid in 2005 heeft gepubliceerd.

Taakopdracht
De Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie hebben een besluit genomen waarin is vastgelegd hoe de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen werkt. Vanaf 1 oktober 2018 is dit gezamenlijke besluit geactualiseerd.

Samenstelling Commissie
Op 11 juni 2014 is de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen geïnstalleerd door de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie. De commissie bestaat uit onafhankelijk leden en een adviseur. Per 1 oktober 2018 is de commissie heringesteld en zijn twee nieuwe personen benoemd. Per 1 september 2020 is een vacature ingevuld en per 1 januari 2021 heeft de commissie een nieuwe voorzitter. Per 1 februari 2022 is een nieuw lid toegevoegd ter invulling van een vacature die ontstond vanwege het naderende einde van de maximale zittingstermijn.

De commissie werkt met een rooster van aftreden waarin ook de (neven)functies zijn opgenomen.

Voorzitter:
Vanaf 1 januari 2021 is mr. Yvonne van Rooy voorzitter. Zij is commissaris en toezichthouder bij verschillende bedrijven en organisaties.

Leden:

  • Prof. dr. ir. Gerda van Dijk, hoogleraar Publiek Leiderschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, directeur van het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership, School for Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam en zelfstandig adviseur;
  • Prof. dr. Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit aan de RSM Erasmus University en partner KPMG;
  • Mr. drs. Pascal Visée RA, commissaris/toezichthouder, management consultant en bestuurder;
  • Drs. Loes Ypma, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, lid Raad van Toezicht Kindertelefoon en voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Adviseur/deskundige:
Mr. F. Prins CPE, was eerder onder meer medewerker van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkzaam als directeur van de beroepsorganisaties voor ondernemingspensioenfondsen (Opf) en bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en heeft gewerkt voor pensioenfondsen. De adviseur vervult een aantal (neven)functies in de pensioensector. In het rooster van aftreden is opgenomen dat de adviseur geen kennis kan nemen van individuele gegevens van pensioenfondsen.

Secretaris:
Mr. Gerard Metske CPL, beleidsadviseur Pensioenfederatie.