9 februari 2023 | De norm om te rapporteren over missie, visie en strategie wordt door pensioenfondsen goed nageleefd (92%). Wel is de manier waarop gerapporteerd wordt heel verschillend. Dit weerspiegelt volgens de Monitoringcommissie de grote diversiteit tussen pensioenfondsen.

Voor alle fondsen is van belang dat de missie, visie en strategie vitaal blijven door een actieve dialoog met stakeholders. “Dit zorgt voor draagvlak, voorkomt tunnelvisie en draagt bij aan focus op de lange termijn” aldus Yvonne van Rooy, voorzitter van de Monitoringcommissie. Het onderzoek dat voor deze nalevingsrapportage is verricht door SEO Economisch Onderzoek, toont aan dat Pensioenfondsen over het algemeen met veel – voornamelijk interne –  partijen overleg voeren. Van een echt gestructureerde stakeholderdialoog is evenwel niet altijd sprake. Omdat het belangrijk is voor pensioenfondsen om goede antennes te hebben voor de standpunten van de deelnemers en ontwikkelingen in de samenleving, adviseert de Monitoringcommissie om regelmatig een stakeholderanalyse uit te voeren. “Dat helpt om te bepalen met wie, met welk doel en diepgang de dialoog gevoerd wordt”.

In de jaarlijkse rapportage over Diversiteit, constateert de Monitoringcommissie dat meer dan 80 fondsen 2 of meer vrouwen in het bestuur hebben en daarmee echte voorlopers zijn. Met elkaar zijn deze fondsen goed voor ruim 90 % van de deelnemers en ook ruim 90% van het beheerde vermogen. Daar staat tegenover dat nog altijd een te groot aantal fondsen noch een vrouw, noch een jongere in het bestuur heeft. Van Rooy: “Dit moet absoluut beter, temeer omdat een divers samengesteld bestuur bijdraagt aan een betere kwaliteit van de besluitvorming”. De Monitoringcommissie waardeert het dat de voorzitter van de Pensioenfederatie gesprekken voert met pensioenfondsbesturen die nog niet voldoende divers zijn samengesteld.

Achtergrond
De Code Pensioenfondsen is opgesteld na een oproep van de minister van Sociale Zaken in het kader van de totstandkoming van de wet Versterking bestuur pensioenfondsen. De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code opgesteld, waarin normen geformuleerd zijn voor ‘goed pensioenfondsbestuur’. Vanwege het maatschappelijk belang van pensioenfondsen krijgt het bestuurlijk functioneren aandacht. Het streven naar optimalisering van de kwaliteit van het pensioenfondsbestuur moet door pensioenfondsen inzichtelijker worden gemaakt en de commissie monitort dit jaarlijks.