17 januari 2017 |

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt haar Nalevingsrapport over 2015 uit. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen bood de tweede nalevingsrapportage aan over de Code Pensioenfondsen door Nederlandse pensioenfondsen. In deze rapportage, gebaseerd op een onderzoek van SEO gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, geeft de commissie een analyse op een vijftal deelgebieden:

  • Missie, visie en strategie.
  • Intern toezicht.
  • Interne cultuur en melding van klachten en onregelmatigheden.
  • Verantwoording afleggen.

De commissie doet een aantal concrete aanbevelingen over:

  • Hoe het toepassen van de norm kan worden bevorderd en
  • Hoe pensioenfondsen een afwijking -als dat echt niet anders kan of nodig is- toelichten.

Margot Scheltema –voorzitter van de commissie – : “Ik ben blij dat wij in de rapportage aan de hand van de onderzochte thema’s  goede praktijkvoorbeelden  kunnen noemen. Ook hebben wij in de bijlage de inbreng vanuit de sector via rondetafelbijeenkomsten kunnen bundelen. Alle betrokkenen kunnen hiermee hun voordeel doen.

Als commissie vinden we het belangrijk dat pensioenfondsen ook blijven werken aan de diversiteitsdoelen uit de code. Het is belangrijk dat alle relevante doelgroepen zich vertegenwoordigd zien.

Ik roep vooral het intern toezicht op om planmatig en thematisch onderwerpen uit de code bij de kop te nemen en diepgaand met het bestuur te bespreken. Verantwoording over de inhoud en uitkomst van die gesprekken is belangrijk. ”

De commissie nodigt iedereen van harte uit het nalevingsrapport over 2015 te lezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Dan kunt u uw reactie richten aan info@mcpf.nl.