19 december 2019 | Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen signaleert zorgen bij een kwart deelnemers over hun financiële toekomst
In 2019 heeft de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen een nieuwe aanpak gekozen. Er is geen jaarverslagonderzoek gehouden. Het afgelopen jaar zijn diepgaande gesprekken gevoerd met pensioenfondsen, zowel individueel als collectief. Ook is de mening gepeild van de groep voor wie het allemaal gedaan wordt: de deelnemer, inclusief de gepensioneerde.

In haar rapport ‘Met het oog op de deelnemer’ laat de Commissie de mening van deelnemers van pensioenfondsen zien. Deelnemers is gevraagd naar hun verwachtingen voor de toekomst, en over enkele belangrijke normen uit de Code. Het onderzoek, uitgevoerd door CentERdata van de Universiteit Tilburg, laat zien dat een groep mensen, 20 tot 25% van de (actieve en slapende) deelnemers, zich ernstige zorgen maakt over hun financiële situatie na pensionering. Dit is een kwetsbare groep deelnemers met mensen die tegen hun pensionering aanzitten en die veelal een lagere beroepsopleiding hebben gevolgd. Zij zoeken minder informatie over hun pensioensituatie op en hebben minder vertrouwen in instanties. Voor de pensioenfondsen ligt er een serieuze uitdaging om deze groep te bereiken en meer vertrouwen en inzicht in hun toekomstige financiële situatie te geven.

Margot Scheltema over het onderzoek
‘Dit is de eerste keer is dat we aan deelnemers hebben gevraagd hoe zij hun toekomst zien, en wat zij van de belangrijkste normen uit de Code vinden’ zegt Margot Scheltema (voorzitter van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen).

Door goed te kijken naar de wensen en meningen van de deelnemers zijn snel stappen te zetten om verwachtingen waar te maken. We doen concrete aanbevelingen om per fonds te onderzoeken welke informatie voor deelnemers belangrijk is om hun vertrouwen te bevorderen’.

Margot Scheltema licht verder toe dat het onderzoek aangeeft dat deelnemers:

  • niet alle normen belangrijk vinden (daar is afstand tussen normen en wensen te overbruggen);
  • niet altijd goed geïnformeerd zijn over normen die zij belangrijk vinden (daar is een informatieachterstand te overbruggen); en
  • niet altijd tevreden zijn over hun fonds (daar is een kennisachterstand over prestaties te overbruggen).

De Monitoringcommissie sprak verder in 2019 met zo’n 70 pensioenfondsen. Dat leidde ook tot een aantal aanbevelingen. Zo ziet de Monitoringcommissie in de gesprekken met de sector dat een goede zelfevaluatie helpt het functioneren permanent te verbeteren. Het is ook een goed moment om nog eens na te denken over de vraag of de governance van het fonds nog steeds voldoet.

De Monitoringcommissie signaleert dat de diversiteit (geslacht en leeftijd) iets stijgt. 72% van de fondsen heeft minimaal 1 vrouw in het bestuur. Totaal is echter nog pas 18,5% van de bestuurdersstoelen bezet door een vrouw. Het vinden van geschikte bestuursleden onder 40 jaar blijft daarnaast lastig: 45% van de fondsen is dat nu gelukt. Het tempo waarmee de sector de diversiteit verbetert ligt ondanks onze eerdere aanbevelingen en de inzet van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid laag, en bij nieuwe benoemingen wordt de mogelijkheid om een meer divers bestuur te krijgen, te vaak onbenut gelaten.

De nalevingsrapportage 2018/2019 en het onderzoeksrapport van CentERdata zijn te vinden met de volgende links:

Over de Code Pensioenfondsen
De Code Pensioenfondsen is opgesteld na een oproep van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de totstandkoming van de wet Versterking bestuur pensioenfondsen. De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code opgesteld, waarin normen geformuleerd zijn voor ‘goed pensioenfondsbestuur’.

De Code Pensioenfondsen is thematisch van opzet. Alle normen zijn ondergebracht in acht thema’s (1) Vertrouwen waarmaken (2) Verantwoordelijkheid nemen (3) Integer handelen (4) Kwaliteit nastreven (5) Zorgvuldig benoemen (6) Gepast belonen (7) Toezicht houden en inspraak waarborgen en (8) Transparantie bevorderen.

De Code Pensioenfondsen is te vinden op mcpf.nl.

Over de Monitoringcommissie
Om de naleving van de Code Pensioenfondsen na te gaan is een Monitoringcommissie in het leven geroepen. De commissie bestaat uit onafhankelijk leden en een adviseur.

Meer over de Monitoringcommissie is te vinden op mcpf.nl.