15 oktober 2013 |

Margot Scheltema wordt voorzitter van de Monitoringcommissie die gaat toezien op de naleving van de Code Pensioenfondsen. Deze Commissie gaat verder bestaan uit vier leden die afkomstig zijn uit verschillende maatschappelijke sectoren, aangevuld met een deskundige uit de pensioensector die optreedt als adviseur. De Monitoringcommissie zal jaarlijks schriftelijk rapporteren aan de Staatssecretaris van SZW, de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie. In die rapportage doet de Commissie verslag van haar bevindingen over de naleving van de code, signaleert zij ontwikkelingen en doet zij aanbevelingen over eventuele aanpassingen van de code.

Margot Scheltema
De Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie zijn zeer verheugd dat Margot Scheltema het voorzitterschap van de Monitoringcommissie op zich wil nemen. Volgens beide partijen is zij als geen ander in staat om de Commissie het gezag te geven dat nodig is om de naleving van de Code Pensioenfondsen te bevorderen. Mevrouw Scheltema (1954) heeft, na eerst posities bij de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken te hebben bekleed, ruime financiële ervaring opgedaan in diverse managementfuncties bij Shell in binnen- en buitenland. Daarnaast bekleedt zij commissariaten, bestuurlijke en toezichtfuncties bij uiteenlopende bedrijven en instellingen in de financiële sector en daarbuiten, onder meer als Raad bij de Ondernemingskamer. Dit jaar maakte zij deel uit van de Commissie Wijffels, die een adviesrapport uitbracht over de toekomst van het Nederlandse bancaire systeem. Haar lidmaatschap van de auditcommissie van ABP zal mevrouw Scheltema in het voorjaar van 2014 beëindigen.

Code Pensioenfondsen
De Code Pensioenfondsen bevat bepalingen over het functioneren van de verschillende bestuurlijke organen binnen een pensioenfonds en gaat ook in op verwante thema’s als benoemingen, zittingstermijnen, beloningen, diversiteit, verantwoord beleggen en integraal risicomanagement. De Code moet inhoud geven aan ‘goed pensioenfondsbestuur’. De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code in september 2013 gepresenteerd en aangeboden aan de Staatssecretaris van SZW met het verzoek om de inhoud wettelijk te verankeren.