16 februari 2015 |

Ongetwijfeld bent u op dit moment vergevorderd met de opstelling van het jaarverslag 2014. Zoals u weet geldt vanaf 1 juli 2014 de nieuwe Code Pensioenfondsen. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen heeft kort na haar aantreden, bij wijze van nul-toets, aan het consultantsbedrijf Ecorys opdracht verleend voor een onderzoek naar de mate waarin de jaarverslagen van ruim 200 pensioenfondsen over het jaar 2013 al in overeenstemming zijn met de normen zoals die zijn vastgelegd in de nieuwe Code.

De Monitoringcommissie heeft ten behoeve van het onderzoek een (pragmatische) selectie gemaakt van 34 uit het totaal van 83 in de Code opgenomen normen. We brengen het verslag van het onderzoek graag ter kennis van de pensioenfondsen. Mogelijk dat het u goede diensten zal bewijzen bij het opstellen van het Jaarverslag 2014. Voor de goede orde wijs ik er op dat het onderzoeksverslag geen informatie of oordeel over de afzonderlijke pensioenfondsen bevat.

Veel van de 34 geselecteerde normen sluiten goed aan bij de rapportagepraktijk van de meerderheid, en in een aantal gevallen ook de meeste, pensioenfondsen. Uit het onderzoek blijkt ook dat het voor een aantal van de getoetste normen gemakkelijk zal zijn de gevraagde informatie in het jaarverslag 2014 op te nemen. Soms zal dit ook duidelijk extra werk betekenen. Uiteraard doet het onderzoeksverslag geen uitspraken over de 49 normen die niet in het onderzoek betrokken zijn, maar straks wel deel zullen uitmaken van het werk van de Monitoringcommissie.

Wij hopen dat dit eerste onderzoek u van dienst kan zijn bij uw jaarverslag 2014. In de nabije toekomst zal opnieuw een onderzoek gedaan worden om de naleving over 2014 te toetsen.