THEMA 8

TRANSPARANTIE BEVORDEREN

Het fonds streeft openheid na, communiceert over missie, strategie en risico’s en legt verantwoording af over gevoerd beleid.

NORM

Het bestuur geeft publiekelijk inzicht in missie, visie en strategie.

Toelichting:

Het bestuur beschrijft in het jaarverslag helder en duidelijk de missie, visie en strategie van het pensioenfonds. Ook beschrijft het bestuur hierin of en in hoeverre het pensioenfonds de gestelde doelen heeft bereikt.

Het bestuur geeft inzicht in het beleid, de besluitvormingsprocedures, de besluiten en de realisatie van het beleid.

Het bestuur vervult zijn taak op een transparante (open en toegankelijke) manier. Dat zorgt ervoor dat belanghebbenden inzicht kunnen krijgen in de informatie, overwegingen en argumenten die ten grondslag liggen aan besluiten en handelingen.

Toelichting:

Pensioen is van en voor de deelnemer. Besluiten van het bestuur moeten daarom te begrijpen zijn. Transparantie zorgt ervoor dat belanghebbenden inzicht kunnen krijgen in de informatie, overwegingen en argumenten die ten grondslag liggen aan besluiten en handelingen. De transparante werkwijze gaat in ieder geval over beleid, besluiten en realisatie van beleid. Ook betekent een transparante werkwijze dat het bestuur bereid is om in gesprek te gaan met belanghebbenden. Ook via hun vertegenwoordiging in het VO of het BO.

Het bestuur legt gemotiveerd vast voor welke wijze van uitvoering is gekozen. Deze informatie is beschikbaar voor de belanghebbenden.

Het bestuur legt zijn overwegingen omtrent verantwoord beleggen vast en zorgt ervoor dat deze beschikbaar zijn voor belanghebbenden.

Het bestuur stelt beleid vast rond transparantie en communicatie. Het bestuur evalueert dit beleid periodiek en in ieder geval eens per drie jaar.

Toelichting:

De informatiebehoefte van de deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden is bij het communicatiebeleid uitgangspunt. Onderzoek naar wat zij belangrijk vinden en hoe zij de communicatie ervaren is daarom leidend.

Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de naleving van de interne gedragscode (zoals bedoeld in de normen 15 en 16) en deze Code, net als over de evaluatie van het functioneren van het bestuur.

Toelichting:

Het fonds past deze principes en normen toe of legt in het jaarverslag uit waarom het fonds afwijkt.

Bij dit ‘pas-toe-of-leg-uit’-principe is belangrijk dat de volgende vragen worden gesteld:

  • op welke manier wijkt het fonds af?;
  • waarom wijkt het fonds af?;
  • op welke manier kwam het besluit om af te wijken tot stand?;
  • op welke termijn wordt (wel) aan de norm voldaan?;
  • op welke manier is geborgd dat het besluit om af te wijken toch bijdraagt aan het be-reiken van het achterliggende doel van de norm en/of versterking van het functioneren van het fonds?

1. Jaarlijks hebben bestuursleden functioneringsgesprekken met de voorzitter. De visitatiecommissie beoordeelt het functioneren van de voorzitter. Organiseer een jaarlijkse evaluatie van het bestuur als geheel onder leiding van een externe consultant.

2. Actualiseer de geschiktheidsmatrix periodiek.

3. Besluit om nog bewuster en explicieter de belangenafwegingen te bespreken en vast te leggen.

4. Besteed regelmatig een middagdeel van de bestuursvergadering aan verdere verdieping/opleiding.

Het bestuur zorgt voor een adequate klachten- en geschillenprocedure die voor belanghebbenden eenvoudig toegankelijk is. In het jaarverslag rapporteert het bestuur over de afhandeling van klachten en de veranderingen in regelingen of processen die daaruit voortvloeien.

Toelichting:

Een adequate klachten- en geschillenprocedure behelst naast een interne procedure ook de mogelijkheid om het genomen besluit voor te leggen aan de Ombudsman Pensioenen. Pensioenfondsen verwijzen belanghebbenden – deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en hun nabestaanden – naar de Ombudsman Pensioenen, als hun klachten en geschillen niet kunnen worden opgelost via de interne klachten- en geschillenprocedure. De Ombudsman Pensioenen kan een onafhankelijke bemiddelende rol spelen en brengt adviezen uit over klachten en geschillen die belanghebbenden inbrengen over de uitvoering van het pensioenreglement.

1. Bespreek en doordenk – ook als de aantallen klachten en/of klokkenluiders gering zijn – op welke manier het inrichten van regelingen en procedures zicht op deze materie verscherpt en hoe dit ook het zicht op de organisatie verscherpt.

2. Maak het registreren van klachten zo gemakkelijk en laagdrempelig mogelijk. Wees als bestuur bereikbaar voor deelnemers. Werk – als bestuur – actief mee om ‘klachten’ op te lossen en verbeter zo het vertrouwen in het fonds.

3. Geef de beslissing/het bestuurlijk oordeel altijd schriftelijk met volledige argumentatie mee aan de belanghebbenden.

4. Bespreek per kwartaal het overzicht van lopende klachten en geschillen door een daarvoor ingerichte commissie en benoem vervolgacties voor de uitvoering met als doel het aantal toekomstige klachten en geschillen te beperken en de serviceverlening van het fonds te verbeteren.

TERUG NAAR THEMA’S