THEMA 3

INTEGER HANDELEN

Het bestuur bevordert een cultuur van integriteit en compliance.

NORM

Het bestuur legt de gewenste cultuur vast en stelt een interne gedragscode op.

Toelichting:

Integriteit moet in de genen van het pensioenfonds zitten. Met het formuleren van de gewenste cultuur en vastlegging in een gedragscode wordt het gesprek van functionarissen over dit onderwerp gestimuleerd. Het is aan te raden om zo’n gesprek periodiek aan te gaan.

1. Houd jaarlijks een feedbacksessie van de externe compliance officer met bestuur op naleving door de bestuursleden van de gedragscode.

2. Organiseer een jaarlijkse integriteitdag voor het bestuur waarop onder andere aan de hand van casuïstiek integriteitszaken open worden bediscussieerd. Wees daarbij maximaal transparant.

3. Vraag – aanvullend op bijvoorbeeld het overzicht met meldingen van het bestuur en andere verbonden personen in de vergaderstukken van het bestuur – per bestuursvergadering per individu actief naar overige compliancemededelingen.

De leden van het bestuur, het VO of het BO, het intern toezicht en andere medebeleidsbepalers ondertekenen de interne gedragscode van het fonds en een jaarlijkse nalevingsverklaring, en zij gedragen zich daarnaar.

Toelichting:

In de interne gedragscode van het fonds staan regels over het vertrouwelijk omgaan met gegevens van het fonds, het omgaan met relatiegeschenken, met nevenfuncties, met financiële belangen in zakelijke relaties van het fonds, met voorwetenschap en zo meer. In de interne gedragscode staat ook welke gevolgen het heeft, als iemand zich niet aan deze gedragscode houdt.

Alle nevenfuncties worden gemeld aan de compliance officer.

Toelichting:

De norm is dat iedere nevenfunctie vóór aanvaarding (zowel van de functie bij het pensioenfonds als van de nevenfunctie) wordt gemeld. Dit geldt dus ook voor functies die niets met het pensioenfonds te maken hebben. Deze algemene meldingsplicht voorkomt dat een (mede)beleidsbepaler een nevenfunctie niet meldt, omdat hij of zij veronderstelt dat dit niet vereist is. Alleen de relevante nevenfuncties worden gepubliceerd.

Bij de rapportage over de gedragscode blijkt:
• dat een bestuurder een nevenfunctie heeft; en
• deze nevenfunctie is gemeld aan de compliance officer (waarmee norm 75 in principe al wordt toegepast) en ook diens voorafgaande instemming wordt gerapporteerd.
Met dat laatste gaat het goede praktijkvoorbeeld verder dan de norm verlangt, maar dit geeft belanghebbenden wel goed inzicht in (het proces rondom) de nevenfuncties van de bestuurders van het fonds.

Tegenstrijdige belangen of reputatierisico’s worden gemeld. De leden van het bestuur, het VO of het BO, het intern toezicht en andere medebeleidsbepalers vermijden elke vorm en elke schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling. Zij laten zich op hun functioneren toetsen.

Het lidmaatschap van een orgaan is niet verenigbaar met dat van een ander orgaan binnen het fonds of van de visitatiecommissie.

Het bestuur zorgt dat onregelmatigheden kunnen worden gemeld en dat betrokkenen weten hoe en bij wie.

Toelichting:

Het bestuur zorgt ervoor dat alle betrokkenen bij het fonds de mogelijkheid hebben onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard bespreekbaar te maken. Dit kan gaan om onregelmatigheden zowel binnen het pensioen-fonds als bij partijen aan wie taken worden uitbesteed.

De organisatie kent een klokkenluidersregeling en bevordert dat ook externe dienstverleners een klokkenluidersregeling hebben. De organisatie zorgt ervoor dat men weet hoe en bij wie kan worden gemeld.

Toelichting:

Met een klokkenluidersregeling kunnen degenen die financieel afhankelijk zijn van de dienstverlener, zonder gevaar voor hun positie rapporteren over onregelmatigheden binnen de onderneming. Het bestuur legt duidelijk vast bij wie en hoe dit kan gebeuren.

Bij de rapportage over de manier waarop zij die financieel afhankelijk zijn van het fonds zonder gevaar voor hun positie kunnen rapporteren blijkt duidelijk:
• dat het fonds een klokkenluidersregeling heeft; en
• dat degenen die een melding doen, zich kunnen beroepen op de rechtsbescherming die deze regeling biedt.

Het bestuur kent de relevante wet- en regelgeving en interne regels, weet hoe het fonds daar invulling aan geeft en bewaakt de naleving (compliance).

TERUG NAAR THEMA’S