THEMA 2

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Het bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pensioenregeling.

Toelichting:

Voor de normen 10 tot en met 14 geldt de volgende toelichting: De eindverantwoordelijkheid van het bestuur, zoals genoemd in norm 1, geldt ook bij uitbesteding van de uitvoering en ongeacht of de uitbesteding is geregeld via dienstverlening door derden, via uitbesteding aan derden of via uitbesteding van derden aan weer andere partijen. Ook de besteding van de gelden valt in alle gevallen onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur.

NORM

Het bestuur zorgt voor een heldere en expliciete taak- en rolverdeling tussen bestuur en uitvoering. Hierbij horen passende sturings- en controlemechanismen.

Bij uitbesteding en beheersing blijkt:
• duidelijk voor welke wijze van uitvoering is gekozen;
• aan welke partijen welke werkzaamheden zijn uitbesteed;
• waarom de werkzaamheden (nog steeds) aan die partijen zijn/blijven uitbesteed;
• welke beoordeling van de uitgevoerde werkzaamheden plaatsvond; en
• de beslissing van het bestuur dat de uitbestedingspartners de werkzaamheden goed uitvoeren.

Bij uitbesteding van taken neemt het bestuur in de overeenkomst met de dienstverlener adequate maatregelen op voor als de dienstverlener of een door hem ingeschakelde derde onvoldoende presteert, de overeenkomst niet naleeft, schade veroorzaakt door handelen of nalaten.

Het bestuur zorgt dat het zicht heeft op de keten van uitbesteding.

Het bestuur zorgt ervoor dat het beloningsbeleid van partijen aan wie taken worden uitbesteed, niet aanmoedigt om meer risico’s te nemen dan voor het fonds aanvaardbaar is. Om dit te bereiken maakt het bestuur dit onderdeel van de contractafspraken bij het sluiten of verlengen van de uitbestedingsovereenkomst of – indien van toepassing – via zijn aandeelhouderspositie.

Toelichting:

Onder ‘zorgen voor’ verstaan wij bijvoorbeeld dat het gehanteerde beloningsbeleid ook al in het selectieproces wordt betrokken. Beheerst beloningsbeleid betekent rekening houden met evenwichtige verhoudingen als het gaat om de hoogte van de beloning of prestatiebeloning. Het waarborgt dat het bestuur dit heeft meegewogen en verantwoord acht gezien de verwachte rendementen of andere prestaties.

Het bestuur evalueert jaarlijks de kwaliteit van de uitvoering en de gemaakte kosten kritisch en spreekt een dienstverlener aan als deze de afspraken niet of onvoldoende nakomt.

TERUG NAAR THEMA’S