icoon_commissieWerkzaamheden 2016

Toekomst van de Code

De Commissie wil de pensioensector de tijd geven op zoek te gaan naar de optimale vorm waarin de normen van de Code kunnen worden geïm­plementeerd. De Commissie acht dit nadrukkelijk een verantwoorde­lijkheid van alle organen van het pensioenfonds, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.
De veelheid aan eisen die de afgelopen jaren aan pensioenfondsen zijn opgelegd kan het risico met zich meebren­gen dat er veel papieren exercities plaatsvinden. Belangrijker is dat de discussie binnen het bestuur en met de andere organen over de doel­stellingen van de regels en normen voldoende plaatsvindt. Graag gaat de Monitoringcommissie uit van vertrouwen in de sector en de kracht van de dialoog. Tussen de organen binnen het pensioenfonds, tussen pensioenfondsen onderling en ook met de Monitoringcommissie.

Werkprogramma 2016

In 2016 zullen – naast commissievergaderingen, bijeenkomsten in het kader van het nalevingsonderzoek en de rondetafels, overleg met de toezichthouders en opdrachtgevers – ook  bezoeken worden gebracht aan een aantal pensioenfondsen. Op deze wijze wil de Monitoringcommissie haar beeld van de sector nader verdiepen.

In 2016 gaat de aandacht uit naar een meer themagerichte moni­toring. In dat kader wil de Commissie over de jaarverslagen 2015 een beter inzicht krijgen in de betekenis van wat in het SEO-onderzoek als impliciete naleving is gerapporteerd, door middel van de volgende aanbevelingen:

  1. Besteed als pensioenfondsbestuur meer aandacht aan het expliciet formuleren van missie, visie en strategie.
  2. Betrek als intern toezicht expliciet de naleving van de Code bij de uitoefening van de taak.
  3. Geef hierbij specifiek aandacht aan de begrippen ‘goed huisvaderschap’ en ‘evenwichtige belangenafweging’.
  4. Besteed als pensioenfondsbestuur meer aandacht aan de diversiteitsnormen.
  5. Besteed als pensioenfondsbestuur meer aandacht aan het afleggen van verantwoording in het jaarverslag.

Verder zal de Commissie naar verwachting in 2016 aanbevelingen doen over aanpassingen van de Code Pensioenfondsen.