icoon_commissieWerkzaamheden

Werking van de Code

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen (hierna Commissie) geeft de pensioensector de tijd op zoek te gaan naar de optimale vorm waarin de normen van de Code kunnen worden geïm­plementeerd. De Commissie acht dit nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van alle organen van het pensioenfonds, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

Belangrijk is dat de Code functioneert. Belangrijk is dat de discussie binnen het bestuur en met de andere organen over de doel­stellingen van de regels en normen voldoende plaatsvindt. Graag gaat de Monitoringcommissie uit van vertrouwen in de sector en de kracht van de dialoog. Tussen de organen binnen het pensioenfonds, tussen pensioenfondsen onderling en ook met de Monitoringcommissie.

Werkprogramma

In 2016 ging de aandacht uit naar een meer themagerichte moni­toring. In dat kader wilde de Commissie over de jaarverslagen 2015 een beter inzicht krijgen in de betekenis van wat in het SEO-onderzoek als impliciete naleving is gerapporteerd, door middel van de volgende aanbevelingen:

 1. Besteed als pensioenfondsbestuur meer aandacht aan het expliciet formuleren van missie, visie en strategie.
 2. Betrek als intern toezicht expliciet de naleving van de Code bij de uitoefening van de taak.
 3. Geef hierbij specifiek aandacht aan de begrippen ‘goed huisvaderschap’ en ‘evenwichtige belangenafweging’.
 4. Besteed als pensioenfondsbestuur meer aandacht aan de diversiteitsnormen.
 5. Besteed als pensioenfondsbestuur meer aandacht aan het afleggen van verantwoording in het jaarverslag.

Deze aanbevelingen zijn afkomstig uit de eerste nalevingsrapportage van de Commissie.

In januari 2017 kwam de Commissie met de uitkomsten van een verdiepend onderzoek. Op basis van een onderzoeksrapportage van SEO en gesprekken met de sector bracht de commissie op 17 een tweede nalevingsrapportage ‘werken aan vertrouwen’ uit. De commissie deed de volgende aanbevelingen:

 1. Overbrug en/of voorkom een verwachtingskloof;
 2. Presenteer de resultaten en breng dit naar de leefwereld van de belanghebbenden;
 3. Bepaal een visie op gewenste organisatiecultuur;
 4. Betrek als intern toezicht de code actief en streef naar transparantie; en
 5. Integreer diversiteitsdoelstellingen in beleid en profielen.

In 2018 presenteerde de Commissie een derde nalevingsrapportage ‘verdere stappen zetten’. Daarin herhaalde de Commissie het eerdere bureauonderzoek naar aanleiding van jaarverslagen 2014 om de voortgang te beoordelen. De Commissie deed de volgende aanbevelingen:

 1. Houd de Code Pensioenfondsen levend;
 2. Geef aandacht aan diversiteit;
 3. Voer als intern toezicht het gesprek over de Code Pensioenfondsen;
 4. Denk na over het verbeteren van de toepasbaarheid van de Code Pensioenfondsen; en
 5. Ontwikkel als sector een internetapplicatie om de naleving te ontsluiten.

De commissie ziet vooral voor het intern toezicht een taak om het gesprek over het naleven van de Code te volgend. In het kader van de toepasbaarheid deed de Commissie inmiddels een aanbeveling om de Code thematisch in te richten en te verkorten.

Voor het jaar 2018 denkt de Commissie aan rondetafelgesprekken en een onderzoek onder intern toezichthouders van pensioenfondsen. De Commissie staat open voor uw ideeën. Mailen kan naar info@mcpf.nl.