Monitoringcommissie presenteert Nalevingsrapport over 2015

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt haar Nalevingsrapport over 2015 uit. De Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen bood met een aanbiedingsbrief de tweede rapportage aan over de naleving van de Code Pensioenfondsen door Nederlandse pensioenfondsen. In deze rapportage, gebaseerd op een onderzoek van SEO gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, geeft de commissie een analyse op een vijftal deelgebieden:

  1. Missie, visie en strategie.
  2. Intern toezicht.
  3. Interne cultuur en melding van klachten en onregelmatigheden.
  4. Diversiteit.
  5. Verantwoording afleggen.

De commissie doet een aantal concrete aanbevelingen over:

  • Hoe het toepassen van de norm kan worden bevorderd en
  • Hoe pensioenfondsen een afwijking -als dat echt niet anders kan of nodig is- toelichten.

“Ik ben blij dat wij in de rapportage aan de hand van de onderzochte thema’s goede praktijkvoorbeelden kunnen noemen. Ook hebben wij de inbreng vanuit de sector via rondetafelbijeenkomsten kunnen bundelen. Iedereen kan hiermee zijn voordeel doen,” aldus Margot Scheltema, voorzitter van de commissie. “Als commissie vinden we het belangrijk dat pensioenfondsen ook blijven werken aan de diversiteitsdoelen uit de code. Alle relevante doelgroepen moeten zich vertegenwoordigd weten. Ik roep vooral het intern toezicht op om planmatig en thematisch onderwerpen uit de code bij de kop te nemen en diepgaand met het bestuur te bespreken. Verantwoording aan alle betrokkenen en het publiek over de inhoud en uitkomst van die gesprekken is belangrijk.”

De commissie nodigt iedereen van harte uit het Nalevingsrapport over 2015 te lezen.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Dan kunt u uw reactie richten aan info@mcpf.nl.