Commissie presenteert onderzoek nul-toets

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen heeft haar eerste onderzoeksrapport uitgebracht. De commissie heeft kort na haar aantreden, bij wijze van nul-toets, aan het consultantsbedrijf Ecorys opdracht verleend voor een onderzoek naar de mate waarin de jaarverslagen van ruim 200 pensioenfondsen over het jaar 2013 al in overeenstemming zijn met de normen zoals die zijn vastgelegd in de nieuwe Code.

De Monitoringcommissie heeft ten behoeve van het onderzoek een (pragmatische) selectie gemaakt van 34 uit het totaal van 83 in de Code opgenomen normen. De Monitoringcommissie heeft het verslag van het onderzoek ter kennis gebracht van de pensioenfondsen en aangeboden aan de partijen die de commissie hebben ingesteld, de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie. Ook is deze nul-toets aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezonden.

De commissie beoogt de pensioenfondsen met dit onderzoek goede diensten te bewijzen bij het opstellen van het Jaarverslag 2014. Het onderzoeksverslag over de jaarverslagen 2013 bevat geen informatie of oordeel over de afzonderlijke pensioenfondsen.

Veel van de 34 geselecteerde normen sluiten goed aan bij de rapportagepraktijk van de meerderheid, en in een aantal gevallen ook de meeste, pensioenfondsen. Uit het onderzoek blijkt ook dat het voor een aantal van de getoetste normen gemakkelijk zal zijn de gevraagde informatie in het jaarverslag 2014 op te nemen. Soms zal dit ook duidelijk extra werk betekenen. Uiteraard doet het onderzoeksverslag geen uitspraken over de 49 normen die niet in het onderzoek betrokken zijn, maar straks wel deel zullen uitmaken van het werk van de Monitoringcommissie.

De Monitoringcommissie hoopt dat dit eerste onderzoek de sector van dienst kan zijn bij het jaarverslag 2014. In de nabije toekomst zal opnieuw een onderzoek gedaan worden om de naleving over 2014 te toetsen. Bij dat onderzoek zal de Commissie een eigen oordeel toevoegen; bij deze nul-toets is het daar nog te vroeg voor.